Sigorta Süresi Nedir?

Yazar: portakal Kategori: sigorta

Sigortalılık süresi, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile tahsis yapılması için yazılı istekte bulunduğu tarih, ölen sigortalılar için de ölüm tarihi arasında geçen süre olarak dikkate alınmaktadır. Aylık talebinde bulunmayan ve ölen sigortalıla¬rın hak sahiplerine aylık bağlanırken esas alınacak sigortalılık süresi ise, ölen sigortalının sigortalılık başlangıcı ile ölüm tarihi arasında geçen süredir. An¬cak sigortalılık sürelerine ilave edilecek süresi bulunanların (gazeteci, su¬bay, polis v.b. görevde bulunmuş kişiler) bu şekilde hesaplanan sigortalılık sürelerine ilave yapıldıktan sonra bulunan süre emekliliğe esas sigortalılık süresi olacaktır.

Devamı

Sigorta Brokeri ve Sigorta Acentesi Arasındaki Fark Nedir?

Yazar: portakal Kategori: sigorta

Sigorta acenteleri, bir sözleşme ile bağlı oldukları şirketinin temsilcisi olarak çalışırlar. Belli bir sigorta şirketine bağlı olarak çalıştıkları için temsil ettikleri şirketlerin ürünlerini pazarlama ve satış yapma amacı taşılar. Peki, acente ile broker arasında farklar nelerdir?
Sigorta acentesi : Ticarî mümessil, ticarî vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tâbi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimî bir surette sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigorta şirketleri adına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olan kişiyi, tarif etmektedir.
Broker : Sigorta veya reasürans sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil ederek, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak ve teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeterek sözleşmelerin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yürütmeyi ve gerektiğinde sözleşmelerin uygulanmasında veya tazminatın tahsilinde yardımcı olmayı meslek edinen kişiyi, tarif etmektedir.

Devamı

Zeyilname Nedir?

Yazar: portakal Kategori: sigorta

Zeyilname düzenlenmesine neden olabilecek birçok faktör vardır. Poliçe bilgilerinde yapılan bir yanlışlık için yapılacak düzenlemelerde zeyilname devreye girmektedir. Burada asıl üzerinde durulması gereken nokta, zeyilname düzenlemelerinin tek taraflı değil, sigortalı ve sigorta şirketi arasında anlaşma sağlanması ile yapılmasıdır.
Sigorta poliçelerinin ek bir parçası gibi kabul edilir. Zam zeyili, ek teminat ilavesi zeyili, işletenin değişmesi zeyili, iptal zeyili, adres-plaka vb. değişikliği zeyili gibi birçok türü vardır.
Poliçenin yürürlüğü sırasında meydana gelen değişikliği belirten, poliçenin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülen, ek sigorta sözleşmesidir. Örneğin yaşam poliçelerinde prim artışı, sağlık poliçelerinde aile poliçesine çocuk eklenmesi gibi değişikliklerin yanı sıra sigortalının poliçesinde meydana gelen isim, soy isim, doğum tarihi vb. yanlışlıkların sigortalının talebiyle düzeltilmesi de zeyilname düzenlenmesini gerektiren işlemlerdir.

Devamı

Sigorta Brokeri Nedir?

Yazar: portakal Kategori: Genel

Bir başka deyişle sigorta brokeri; sigortalı adına hareket eden, sigortalının vekili olan, onun risk yönetimi danışmanı ve sigorta aracısı olan bir kurumdur Gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan Sigorta Brokerliği Sistemi Türkiye’de henüz 6 yaşında. 2000 yılında Sigorta ve Reasürans Brokerlik Yönetmeliği ile yasal zemine oturmuş olan brokerlik sistemi şu anda Türkiye’de 50’ye yakın şirket ile temsil edilmektedir. Sigorta Brokeri kurumların danışmanlığını yapar, kurumları temsil eder ve sigorta şirketlerinin değil sigortalının temsilcisidir.
Broker, sigorta piyasasını sigortalı adına araştıran ve birçok sigorta şirketi ve sigorta türü arasında sigortalı için en uygun seçimi bulan ve sigortalısını yönlendiren sigorta aracısıdır. Bir başka deyişle sigorta brokeri; sigortalı adına hareket eden, sigortalının vekili olan, onun risk yönetimi danışmanı ve sigorta aracısı olan bir kurumdur. Sigorta Brokeri kurumların danışmanlığını yapar, sigortalının temsilcisidir.

Devamı

Eksik Sigorta Nedir?

Yazar: portakal Kategori: sigorta

Kasko poliçesinde belirtilen sigorta bedelinin sigorta edilen aracın hasara uğradığı andaki değerinden düşük olması haline ‘eksik sigorta’ denir. Sigorta bedelinin, sigorta değerinden küçük olmasıdır. Tam hasar halinde, eksik sigortada poliçedeki sigorta bedeli ödenir. Örneğin, tam zıya halinde, sigorta şirketinin ödeyeceği en fazla miktar, poliçede beyan edilmiş sigorta bedeli kadar olacaktır. Kısmi hasarlarda oran kuralı uygulanarak, ödenecek tazminat, sigorta bedelinin sigorta değerine olan oranına göre tespit edilir.
Peki eksik sigortaya neden olan halleri biliyor musunuz? Önce bunları bilmeli ve daha sonra da poliçenizde eksik sigorta oluşmamasına dikkat etmelisiniz.

Devamı

Yıllık Hayat Sigorta Niçin Yapılır?

Yazar: portakal Kategori: sigorta

Yıllık Tüketici ve Konut Kredinizin ödeme döneminde vefat gibi yaşanmak istenmeyen bir durumla karşılaşmanız halinde yakınlarınızın maddi açıdan rahat etmesi için kredi borcunuzun sigorta şirketleri tarafından sigorta poliçeniz karşılığında ödenmesi amacına yöneliktir. Eğer yıllık sigorta yaptırırsanız ne gibi faydalar sağlanır;
– Kaza veya hastalık sonucu fiziksel engeller oluşsa dahi, maddi olarak hayat standartlarınızı devam ettirmenizi sağlar.
– Ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan düşersiniz.
– Poliçe kapsamasına giren bir kaza veya hastalık sonucunda ortaya çıkan tedavi giderlerinizin ödenmesini sağlar.
– Eğitimini devam ettirmekte olan çocuklarınız varsa eğitimlerinin tamamlanması sağlanır.
Bergama Çözüm Sigorta’dan dolduracağınız form ile geleceğiniz ve sevdiklerinizin mutluluğun devamlılığı için en uygun yıllık hayat sigortası için hemen başvurabilirsiniz.

Devamı

Devlet Güvencesi Ne Demektir?

Yazar: portakal Kategori: sigorta

Hayat sigortacılığında sigorta sahiplerinin birikimi ve teminatlarının koruma altına alınmasının amaçlandığı için birikimlerin ve poliçe özelliklerine göre değişen yatırım getirisi belirli miktarda devlet güvencesi altındadır.
Türk Cumhuriyeti vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların alt soyları tarafından ya da bu kişiler adına yatırılan katkı payları için vergi mükefelli olup olmadıklarına bakılmadan veriliyor.
Hayat sigortası şirketler tarafından ayrılan karşılıklar, Hazine Müsteşarlığı lehinde nakit çevrilebilir. Bir şekilde blokaja tabir tutulur.
Katılımcının yaralanabileceği azami devlet katkısı, ilgili takvim yılı içim toplam brüt asgari ücretin %25’i ile sınırlıdır.
Teminatlar Şirket yönetimini ve devletin hiçbir kurumu tarafından harcanmaz, kullanılmaz, haciz edilmez. Ancak şirketin zora girmesi halinde sadece sigortaya ödenmek üzere Hazine Müsteşarlığı’nca kullanılabilir.

Devamı

Apartman Sigortası Nedir?

Yazar: portakal Kategori: sigorta

Apartman yönetimi için seçilen yöneticinin yerine getirmesi gerek sorumlulukları arasında apartmana sigorta yaptırmak yer alıyor. Peki apartman sigortası nedir?
Her apartmanın bir sigortaya ihtiyacı vardır. Apartman Sigortasını; Apartman yöneticileri, site yöneticileri ve profesyonel apartman yönetim firmaları yaptırabilir.
Apartman yöneticisinin sorumlulukları arasında ayrıca; Anagayrimenkulü genel yönetim işleriyle korunma, temizlik, onarım gibi bakım işleri asansör, kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi sigorta için yönetim gösterilen zaman da eğer gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplaması için tekrar avans toplaması da yer alıyor.
Bergama Çözüm Sigorta Alan Poliçesine sahipseniz sitenizin veya dairenizin ana bloğunda yaşayan hasarlar veya herhangi bir hırsızlıkta kafanız rahat.

Devamı

Konut Kredisi Alırken Hangi Sigortalar Yapılmalıdır?

Yazar: portakal Kategori: sigorta

Konut kredisi kullanırken karşımıza masraf çıkmaktadır. Bunlardan biri de bankaların size sunduğu sigorta ücretleridir. Konut kredisi tüketicilere sunulan zorunlu ve isteğe bağlı sigortaların poliçe primlerini de dikkate olmak gerekmektedir. Ayrıca bankalar farklı sigorta şirketleriyle çalıştıkları için talep ettikleri ücretlerde farklılık gösterebilir. Peki konut kredisi alırken hangi sigortalar yapılmalıdır;
Konut sigortası
– Zorunlu deprem sigortası
– Hayat sigortası
– Hayat sigortası
– Hayat sigortası
– Bireysel emeklilik sigortası
– Ferdi kaza sigortası
Sizde konut kredisi almak istiyorsanız uygun fiyatlarımızla Çözüm Sigortaya danışmadan almayın.

Devamı

Sigorta’da Lehdar Nedir?

Yazar: portakal Kategori: sigorta

Sigortada lehdar; Sigortadan faydalanan gerçek yada tüzel kişi veya kişilerdir. Bono, çek, poliçe gibi senetlerde belirtilen haklara sahip ödeneceği kişidir. Sigortanın sahibi istediği kişi veya kişileri lehdar olarak gösterebilir. Sigorta sözleşmesine taraf olmamakla birlikte, yaşam kaybının gerçeklemesi sonucunda poliçe belirten hakların ödeneceği kişilerdir. Hayat sigortası devam ederken lehdarın adı değiştirebilir Poliçeye de yeni lehdar eklenebilir. Sizinde Bergama Çözüm Sigorta’dan hayat sigortanız varsa lehdarlarınızı ayarlayabilir ve dilediğiniz zaman istediğiniz kişi ile değiştirebilirsiniz.

Devamı